Dnes » 11 / 1
Zajtra » 10 / 1
Pozajtra » 8 / 1
štvrtok 18. apríla 2024 - Meniny má Valér

Oznam MŠ Horovce - príjmanie žiadostí na rok 2023/2024

Materská škola v Horovciach zverejňuje miesto a čas príjmania žiadostí
na školský rok 2023 / 2024.

Ostatné podmienky prijímania detí v súlade zákona č.245/2008 Z.z.

* Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 
povinné a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Pokračovanie plnenia 
povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole je na základe písomného súhlasu príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a 
s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle 
§28 ods. 10 až 15 zákona 245/2008, riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia:
1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 5 rokov
4. deti, ktoré dovŕšia k 21. augustu vek 4 roky
5. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky

Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom 
a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu môžu byť zohľadnené tieto podmienky:
- pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa uprednostnia deti s trvalým bydliskom na území obce 
pred uchádzačmi s iným trvalým bydliskom

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:
- základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky)
- základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní)
- základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára)
- základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou 

Prihláška *.docx

Prihláška *.pdf