Dnes » 22 / 12
Zajtra » 26 / 12
Pozajtra » 27 / 12
nedeľa 16. júna 2024 - Meniny má Blanka

Zrušenie pobytu

Ak sa chce občan odhlásiť z trvalého pobytu, zašle odhlasovací lístok Ohlasovni pobytu.

Ohlasovňa pobytu záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
 • ak občan zomrel,
 • na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo
  na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho
  rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove
  alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi
  alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec.
Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.